1980 Jian Zhen Silver Proof Set NGC Graded

1980 Jian Zhen Silver Proof Set NGC Graded
February 6, 2014